ATM grupa

MENU

Zasady etyki

 

Niniejsze Zasady Etyki mają zastosowanie do pracowników i współpracowników ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej ATM Grupa S.A., zwanymi poniżej łącznie „Spółkami ATM”.
Za pracowników uważa się osoby zatrudnione przez Spółki ATM na podstawie przepisów prawa pracy, zaś za współpracowników osoby współpracujące ze Spółkami ATM na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności na podstawie umów zlecenia lub o dzieło.
„Zasady Etyki ATM Grupa SA” opisują zachowania, których chcemy przestrzegać w relacjach z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz Spółek ATM.

Spis treści:

1. Zgodność z przepisami prawa i zasadami etyki.
2. Polityka równego traktowania.
3. Ochrona własności intelektualnej.
4. Konflikty interesów.
5. Działalność polityczna i światopoglądowa.
6. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.
7. Przeciwdziałanie molestowaniu i nękaniu.
8. Działania w przypadku naruszenia prawa lub Zasad etyki.
9. Postanowienia końcowe.

 

1. Zgodność z przepisami prawa i zasadami etyki

Spółki ATM w swej działalności kierują się przepisami prawa, jak również zasadami etyki właściwymi dla przedsiębiorstw odpowiedzialnych i rzetelnych, działających na rynku lokalnym, polskim i międzynarodowym.
Podstawowymi zasadami działania Spółek ATM są uczciwość, rzetelność i przejrzystość działań. Zasady te mają zastosowanie do prowadzenia dokumentacji księgowej, prawnej i dokumentacji związanej bezpośrednio z produkcją telewizyjną i filmową. Przestrzegania takich zasad Spółki ATM wymagają zarówno od swoich pracowników, jak i współpracowników oraz kontrahentów.
Powyższe zasady mają szczególne znaczenie dla Spółek ATM, z uwagi na notowanie niektórych z nich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Polityka równego traktowania

Spółki ATM prowadzą politykę równego traktowania i równych szans. Decyzje związane z zatrudnieniem lub współpracą podejmowane są na podstawie przesłanek merytorycznych, tj. w szczególności na podstawie oceny stopnia profesjonalizmu i umiejętności zawodowych. Zabronione jest kierowanie się w zakresie takich decyzji przesłankami pozamerytorycznymi, w szczególności związanymi z płcią, orientacją seksualną, wiekiem, stanem zdrowia, rasą, religią, narodowością i innymi podobnymi elementami życia prywatnego danej osoby.

3. Ochrona własności intelektualnej

Spółki ATM przykładają dużą uwagę do ochrony własności intelektualnej.
Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM zobowiązani są działać z uwzględnieniem poszanowania praw własności intelektualnej Spółek ATM i innych podmiotów, w szczególności w zakresie działalności związanej z produkcją telewizyjną i filmową. Zabronione jest podejmowanie działań, które mogą naruszać prawa osób trzecich, jak również działań, które mogą prowadzić do naruszenia dóbr osobistych innych podmiotów.
Spółki ATM zobowiązują swoich pracowników i współpracowników do zachowania, jako poufne wszelkich informacji dotyczących działalności Spółek ATM, chyba, że określny zakres ich ujawnienia został wprost wskazany przez Spółki ATM lub obowiązek ich ujawnienia jest wymagany przez przepisy prawa. Zobowiązanie to ma szczególne znaczenie ze względu na status spółki publicznej, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakazuje się używania jakichkolwiek informacji, w tym ich ujawniania, w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio na wartość lub notowania akcji Spółek ATM notowanych na giełdzie.
Przekazywanie jakichkolwiek informacji dotyczących Spółek ATM i ich działalności organom państwowym i samorządowym, jak również środkom masowej komunikacji, zastrzeżone jest wyłącznie dla Zarządów Spółek ATM i osób przez nie upoważnionych.

4. Konflikty interesów

Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM zobowiązani są do unikania sytuacji, które mogą stanowić lub mogą prowadzić do konfliktu interesów.
W przypadku zatrudniania lub nawiązywania współpracy lub innych relacji biznesowych z osobami powiązanymi rodzinnie (krewnymi lub powinowatymi) z pracownikami lub współpracownikami Spółek ATM, okoliczność taką należy zgłosić osobie bezpośrednio przełożonej lub osobie nadzorującej dany projekt, w tym daną produkcję telewizyjną lub filmową.
Spółki ATM zobowiązują swoich pracowników i współpracowników do stosowania transparentnych i opartych wyłącznie na zasadach rynkowych procedur wyboru dostawców lub sprzedawców.
W przypadku podjęcia decyzji o nabyciu przez pracowników lub współpracowników akcji wyemitowanych przez giełdowe Spółki ATM, należy być świadomym faktu, że zakup takich papierów wartościowych pociąga za sobą pewne ryzyko oraz, że decyzja o nabyciu akcji jest decyzją prywatną. Ponadto, przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych giełdowych Spółek ATM, należy wziąć pod uwagę fakt, że przepisy prawne dotyczące papierów wartościowych zabraniają wykorzystywania informacji służbowych lub poufnych. W szczególności, przepisy prawa o papierach wartościowych zakazują zakupu, sprzedaży lub jakiegokolwiek obrotu papierami wartościowymi oraz doradztwa w zakresie papierów wartościowych spółek, o których posiadamy istotne informacje poufne, zarówno na własną korzyść jak i na rzecz osób trzecich. Przekazywanie takich informacji stronom trzecim jest zabronione. Jako „istotne informacje poufne” należy rozumieć wszelkie informacje, których przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby wpłynąć na cenę papierów wartościowych przedsiębiorstwa lub na decyzję inwestora dotyczącą kupna lub sprzedaży akcji określonego przedsiębiorstwa.

5. Działalność polityczna i światopoglądowa

Możliwość wyrażania własnych opinii i poglądów jest podstawowym wyznacznikiem wolności człowieka. Każdy ma prawo komunikować swoje przekonania, jednak tylko w taki sposób, który nie narusza uczuć, godności i wolności innych osób. Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM powinni pozostawać niezależni światopoglądowo i politycznie w trakcie świadczenia pracy i usług.
Spółki ATM nie angażują się w działalność polityczną.
Spółki ATM nie zabraniają prowadzenia działalności politycznej swoim pracownikom i współpracownikom, pod warunkiem jednak, że w działalności tej nie będą wykorzystywać nazwy Spółek ATM, ich znaków towarowych, ani innych zasobów Spółek ATM, jak również ich działalność nie może tworzyć wrażenia, że jest wspierana lub w inny sposób firmowana przez Spółki ATM.
Poglądy polityczne i działalność polityczna pracowników i współpracowników nie mogą kolidować ze sposobem i czasem wykonywania przez nich obowiązków i zobowiązań, w szczególności wobec kontrahentów Spółek ATM.
Wszyscy posiadają wolność w zakresie wyznawania poglądów politycznych, społecznych i religijnych i jednocześnie powinni szanować poglądy innych.
Na terenie Spółek ATM nie prowadzi się agitacji politycznej i światopoglądowej, bez względu na jej charakter, niedopuszczalne jest organizowanie w pracy sztabów wyborczych, zbierania podpisów, akcji poparcia dla określonych idei politycznych, światopoglądowych, religijnych oraz zachęcanie, aby uczestniczyli w nich współpracownicy.
Spółki ATM posiadają własne systemy poczty elektronicznej i system internetowy. Systemy te powinny być przede wszystkim wykorzystywane do komunikacji w celach związanych z obowiązkami służbowymi. Spółki ATM zastrzegają sobie prawo wglądu i nadzorowania zgodności wykorzystania powyższych systemów w odpowiednich okolicznościach. Bezwzględnie zabronione jest używanie poczty elektronicznej i Internetu w celach niestosownych lub niezgodnych z prawem i niniejszymi zasadami etyki, włączając w to przesyłanie wiadomości, które mogłyby być obraźliwe dla danej osoby lub które mogłyby zostać uznane za molestowanie innej osoby, takich jak: wiadomości tekstowe, rysunki lub dowcipy, które można by uznać za dyskryminację na gruncie rasowym, ze względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, narodowość lub niepełnosprawność.

6. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM zobowiązani są do unikania zachowań, których wynikiem mogłoby być posądzenie o udział lub współudział w korupcji lub dawaniu i przyjmowaniu łapówek.
Zakaz działań korupcyjnych i łapówkarskich dotyczy zarówno relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne, w tym funkcjonariuszami publicznymi, jak i relacji z innymi podmiotami biznesowymi oraz osobami fizycznymi.
Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM zobowiązani są – w ramach działań podejmowanych na rzecz Spółek ATM – do unikania sytuacji, które mogłyby być uznane za sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ustalania cen i warunków sprzedaży lub świadczenia usług.

7. Przeciwdziałanie molestowaniu i nękaniu

Każdy pracownik i współpracownik Spółek ATM, a także osoba trzecia podlega ochronie prawnej przed molestowaniem i nękaniem o jakimkolwiek charakterze.
Spółki ATM nie tolerują zachowań, które mogą stanowić naruszenie sfery wolności i godności jakiejkolwiek osoby fizycznej, w szczególności w zakresie: rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, wieku, stanu zdrowia, stanu cywilnego, narodowości i innych elementów życia prywatnego.
Pracownicy i współpracownicy Spółek ATM zobowiązani są do traktowania siebie nawzajem i osób trzecich z należnym im szacunkiem i z poszanowaniem ich praw.
Pracownik lub współpracownik Spółek ATM, który uważa, że stał się ofiarą molestowania lub dyskryminacji, albo był świadkiem takich praktyk, powinien niezwłocznie zgłosić to Zarządowi Spółek ATM, po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu spotkania z pracownikami sekretariatu Zarządu Spółek ATM. Zgłoszenie to będzie traktowane, jako poufne.
Spółki ATM nie mogą ponosić konsekwencji, będących następstwem molestowania lub dyskryminacji, w przypadku braku informacji lub w przypadku uzyskania niekompletnych informacji uniemożliwiających przeciwdziałanie takim praktykom.

8. Działania w przypadku naruszenia prawa lub Zasad etyki

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółek ATM powinni z uwagą zapoznać się z niniejszymi Zasadami etyki, a także przyjąć zawarte w nich zasady do stosowania. Zasady etyki dostępne są na stronie internetowej https://www.atmgrupa.pl/zasady-etyki/
W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w zakresie regulowanym Zasadami etyki można je zgłaszać bezpośrednio Zarządom Spółek ATM.
W przypadku dostrzeżenia przez pracownika lub współpracownika Spółek ATM sytuacji, w której:
– może dojść do naruszenia niniejszych Zasad Etyki,
– pracownik, współpracownik Spółek ATM lub Spółki ATM naruszają określone w niniejszym dokumencie Zasady Etyki,
wówczas, każdy pracownik lub współpracownik Spółek ATM, zobowiązany jest bezpośrednio zgłosić to Zarządowi Spółek ATM, po wcześniejszym mailowym ustaleniu z pracownikami sekretariatu Zarządu Spółek ATM terminu spotkania.
W celu zapewnienia poufności, zgłoszenia mogą być dokonane wyłącznie formie bezpośredniej rozmowy z reprezentacją Zarządu Spółek ATM.
Zgłoszenie dotyczące naruszenia zasad etyki mają zawsze charakter poufny. Jeżeli osoba zgłaszająca naruszenie, nie chce, aby ujawniono jej dane osobowe, wówczas proces wyjaśniania otrzymanej informacji będzie prowadzony dyskretnie, z zachowaniem anonimowości danych osoby, która dokonała zgłoszenia.

9. Postanowienia końcowe

Każdy pracownik i współpracownik Spółek ATM powinien postępować zgodnie z opisanymi w „Kodeksie Etyki ATM Grupa SA” zasadami i wymagać tego od swoich współpracowników i przełożonych. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych Zasad Etyki, w szczególności nadzór nad ewentualnymi zmianami, sprawuje Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad oraz za wdrożenie procesu informacyjnego wobec podmiotów, do których adresowane są niniejsze zasady, odpowiedzialne są Zarządu poszczególnych Spółek ATM Grupa, które winny przedsięwziąć działania w obrębie zarządzanych przez nich Spółek.

Zasady Etyki ATM Grupa SA

ATM GRUPA – firma odpowiedzialna społecznie

 

ATM Grupa S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej ATM Grupa (dalej łącznie „Spółka”) świadome są okoliczności, iż ich działalność ma wpływ na życie społeczne.

Wpływ ten przejawia się zarówno w sposobie zorganizowania działalności Spółki, w tym także w zakresie organizacji produkcji audiowizualnych, jak również poprzez odpowiedzialne podejście do treści przedstawianych w produkcjach audiowizualnych realizowanych przez Spółkę.

 

Z uwagi na fakt, że Spółka realizuje produkcje audiowizualne na zlecenie innych podmiotów, jak również świadczy usługi produkcyjne na rzecz takich podmiotów, nie zawsze decyzje dotyczące treści przedstawianych w takich produkcjach lub usługach podejmowane są przez Spółkę, niemniej w takich przypadkach pracownicy i współpracownicy Spółki powinni działać ze szczególną troską o zapewnienie przestrzegania standardów etycznych i wartości ogólnoludzkich.

1. Przeciwdziałanie zachowaniom społecznie nagannym lub szkodliwym

Pracownicy i współpracownicy Spółki, w szczególności działający w obrębie produkcji audiowizualnej prowadzonej przez Spółkę – również w zakresie treści zawartych w produkcjach audiowizualnych, zobowiązani są do powstrzymania się od promowania  zachowań społecznie nagannych. Za zachowania takie uznaje się w szczególności naruszenie sfery wolności i godności innych osób, przejawy nietolerancji wobec płci, rasy, orientacji seksualnej, przekonań, szerzenie „mowy nienawiści”, nawoływanie do działań sprzecznych z prawem, naruszanie dobrego imienia innych osób, popełnianie przestępstw i wykroczeń.

Spółka nie ingeruje ani nie ogranicza swobody artystycznej i twórczej swoich pracowników i współpracowników prowadzonej w ramach Spółki, niemniej w tym zakresie pożądanym jest, aby pracownicy i współpracownicy Spółki również kierowali się zasadami odpowiedzialności społecznej.  W przypadku zatem podjęcia decyzji o włączeniu do treści utworów audiowizualnych elementów lub zachowań społecznie szkodliwych, takich jak nałogi, działania na szkodę innych osób, działania przeciwko środowisku naturalnemu itp., elementy takie i zachowania nie powinny mieć charakteru, który mógłby być uznany za ich promowanie.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością

W swojej działalności Spółka zwraca uwagę na konieczność przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością, bez względu na jej rozmiar i rodzaj. Z uwagi na fakt, że osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa – zarówno w zakresie możliwości korzystania z życia społecznego, jak i jego współtworzenia, zabronione jest utrudnianie udziału takich osób w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym.

W zakresie treści utworów audiowizualnych produkowanych przez Spółkę wskazane jest przedstawianie osób z niepełnosprawnością, ich praw i potrzeb, w sposób określony powyżej.

3. Ochrona i bezpieczeństwo osób nieletnich

Zabronione jest zatrudnianie w Spółce lub używanie w Spółce pracy lub działań osób nieletnich w sposób sprzeczny z przepisami prawa.

W każdym przypadku zatrudnienie lub użycie pracy lub działań, w tym wizerunku, osoby nieletniej w produkcji audiowizualnej realizowanej przez Spółkę wymaga uzyskania stosownej zgody lub zawarcia stosownej umowy z taką osobą reprezentowaną przez rodzica lub osobę do tego prawnie upoważnioną. Ponadto w takich przypadkach pracownicy i współpracownicy Spółki zobowiązani są uzyskać odpowiednie wymagane przez przepisy prawa zgody i zezwolenia organów publicznych lub innych stosownych podmiotów.

Pracownicy i współpracownicy Spółki zobowiązani są zapewnić szczególną ochronę i bezpieczeństwo osób nieletnich na planie zdjęciowym, w tym także ochronę ich zdrowia psychicznego w przypadku, w którym treści zawarte w realizowanym utworze audiowizualnym nie są przeznaczone dla osób nieletnich.

 4. Ochrona środowiska

Pracownicy i współpracownicy Spółki planując i realizując każdego rodzaju procesy biznesowe, w tym w szczególności organizując i prowadząc produkcje audiowizualne, zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Cel ten realizowany powinien być w szczególności poprzez ochronę zasobów naturalnych, ograniczanie wytwarzania odpadów i dążenie do zapewnienia wtórnego wykorzystania odpadów (recykling).

W przypadku wykorzystania zwierząt w produkcji audiowizualnej pracownicy i  współpracownicy Spółki zobowiązani są do zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z ochroną zwierząt, zapewnienia im godnych warunków pracy/przebywania, w tym bezpieczeństwa, odpowiedniego wyżywienia, miejsca do odpoczynku, jak również do traktowania ich z szacunkiem należnym każdej żywej istocie.

 

*         *         *

CSR – uzupełnienie Zasad Etyki

ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników opłat za udział w programach ani castingach.

W związku z docierającymi do nas wiadomościami o próbach podszywania się pod ATM Grupa S.A. informujemy, że ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników i potencjalnych uczestników ŻADNYCH opłat za udział w programach czy castingach do tych programów.

Apelujemy o ostrożność.

X