ATM grupa

MENU

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Działając na podstawie art. 90h-art. 90l Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”), Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, o zawarciu następujących Istotnych Transakcji, w rozumieniu Ustawy:

L.p. Firma Podmiotu Powiązanego Opis charakteru powiązań z Podmiotem Powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja Data zawarcia Istotnej Transakcji Wartość Istotnej Transakcji Informacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych
1. ATM Baltic Sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i  praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 26.09.2022r. 16 500 000,00 Transakcja podlegająca na wniesieniu dopłat do kapitału jest zgodna
z umową spółki i KSH. Nie jest badana w aspekcie rynkowym.Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.
2. Lumina sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 29.09.2023 r. 4 mln zł kapitału + należne odsetki; Transakcja polegająca na udzieleniu pożyczki. Zawarta jest na warunkach rynkowych, w oparciu o przeprowadzoną aktualną analizę porównawczą (benchmark). Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.
3. Lumina sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 29.09.2023 r. 8 mln zł kapitału + należne odsetki Transakcja polegająca na udzieleniu poręczenia za leasing. Zawarta jest na warunkach rynkowych, w oparciu o przeprowadzoną aktualną analizę porównawczą (benchmark). Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.
4. Lumina sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 27.11.2023 r. 2 997 279,22 zł kapitału + należne odsetki Transakcja polegająca na udzieleniu poręczenia za leasing. Zawarta jest na warunkach rynkowych, w oparciu o przeprowadzoną aktualną analizę porównawczą (benchmark). Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.
5 Lumina sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 12.01.2024 r. 666.000,00 zł kapitału + należne odsetki Transakcja polegająca na udzieleniu poręczenia za leasing. Zawarta jest na warunkach rynkowych, w oparciu o przeprowadzoną aktualną analizę porównawczą (benchmark). Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.
6 Lumina sp. z o.o. Spółka zależna w 50% wartości udziałów i praw głosu od Spółki zależnej ATM Grupa S.A. 27.02.2024 r. 7,8 mln zł kapitału + należne odsetki Transakcja polegająca na udzieleniu pożyczki. Zawarta jest na warunkach rynkowych, w oparciu o przeprowadzoną aktualną analizę porównawczą (benchmark). Transakcja zgodna z interesem Spółki zależnej i podmiotu powiązanego.

ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników opłat za udział w programach ani castingach.

W związku z docierającymi do nas wiadomościami o próbach podszywania się pod ATM Grupa S.A. informujemy, że ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników i potencjalnych uczestników ŻADNYCH opłat za udział w programach czy castingach do tych programów.

Apelujemy o ostrożność.

X