ATM grupa

MENU

Praca

Oferty pracy

Przy aplikacji wymagamy przesłania CV z następującymi zapisami:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa
Światy 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa
Światy 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach ATM Grupa S.A.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  • 1. Administratorem danych osobowych jest ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod adresem e-mail: ado@atmgrupa.pl
  • 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w kolejnych naborach także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
  • 3. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy.
  • 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty współpracujące z ATM Grupa S. A. przy rekrutacji do pracy, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  • 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody to przysługuje także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy może być niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

KONKURS NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Warszawa

Dowiedz się więcej

Web Developer

Warszawa

Dowiedz się więcej

Redaktor / Reasercher

Warszawa

Dowiedz się więcej