REGULAMIN
przeprowadzenia naboru materiałów do wykorzystania w audycji telewizyjnej
pt. „Niezapomniane lata 90”

Załącznik nr 1 do pobrania
Załącznik nr 2 do pobrania

Par. 1

Postanowienia wstępne

ATM GRUPA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000157203, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 897-10-08-712, REGON: 930492316 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 8.430.000,00 zł, organizuje nabór materiałów, w tym amatorskich nagrań video, fotografii, w celu ich zamieszczenia w audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Niezapomniane lata 90”.

Par. 2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie poniżej słowa i wyrażenia, pod warunkiem odmiennego zastrzeżenia, oznaczają:

 1. Organizator – oznacza Spółkę ATM Grupa S.A., która organizuje nabór materiałów.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 3. Materiał – oznacza wszelkie materiały amatorskie audiowizualne i wizualne przedstawiające zdarzenia z życia prywatnego uczestników, które miały miejsce w latach 90-tych XX wieku, w szczególności takie jak nagrania video, fotografie, które zostały przesłane do Organizatora w celu wykorzystania w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Audycja – oznacza utwór audiowizualny realizowany przez Organizatora pod roboczym tytułem „„Niezapomniane lata 90”.
 5. Uczestnik – oznacza osobę, która przesłała Materiały do Organizatora w celu ich wykorzystania w Audycji w sposób i w zakresie określonym Regulaminem.
 6. Komisja – oznacza osoby powołane przez Organizatora, które będą prowadziły nabór i selekcję Materiałów w imieniu Organizatora.

Par. 3

Okres prowadzenia naboru Materiałów

 

 1. Nabór Materiałów będzie prowadzony od dnia 22.12.2015 roku do dnia 28.02.2016 roku.
 2. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej: http://www.atmgrupa.pl/regulamin-najntisy/.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2015 roku.

Par. 4

Zgłoszenie Materiałów

 1. Aby wziąć udział w naborze Materiałów, Uczestnik musi przesłać Materiały na adresy wskazane w § 5 ust. 4 oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.atmgrupa.pl/regulamin-najntisy/stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. W formularzu należy podać dane identyfikacyjne Uczestnika oraz przedstawić krótki opis każdego Materiału, w tym zawartość merytoryczną, przedstawione sytuacje, oraz informację o osobach, których wizerunki zostały
  w nim przedstawione. Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty w formie listownej (własnoręcznie podpisany) albo w formie elektronicznej na adresy wskazane w § 5 ust. 4.
 2. W przypadku, gdy w Materiale zawarte są wizerunki osób trzecich, Uczestnik w miarę możliwości powinien uzyskać zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunków w ramach Audycji na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik powinien przesłać oświadczenie osoby trzeciej za pośrednictwem poczty w formie listownej (własnoręcznie podpisany) albo w formie elektronicznej na adresy wskazane w § 5
  ust. 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 Par. 5

Nabór Materiałów

 1. Materiały mogą przesyłać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są właścicielami Materiałów.
 2. Poza wymaganiami wskazanymi w ust. 1 nabór Materiałów ma charakter otwarty.
 3. W naborze będą brane pod uwagę Materiały, które w sposób charakterystyczny i jednocześnie ciekawy będą przedstawiały wydarzenia z lat 90-tych XX wieku.
 4. W celu zgłoszenia Materiałów należy je przekazać do dnia 28.02.2015 roku: 1.) za pośrednictwem poczty (przesyłka listowna) na adres ATM GRUPA: „Niezapomniane lata 90”, Warszawa 03-994, Wał Miedzeszyński 384 albo 2.)
  w formie elektronicznej na adres lata90@atmgrupa.pl
 1. Każdy Materiał powinien był zapisany w formie pliku w jednym z następujących formatów: 3GPP, AVI, Avid, OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, Flash 8 lub 9, H.264/AVC, MPEG11 System Stream, MPEG12, DVD ES, MPEG12 SD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG12 HD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG14, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG14, H.264, IPV FMA Real (encode), VC11, Windows Media (incl. WM HD), DVCPro, HDV, MXF lub VANC Suport.
 2. Prawidłowe przesłanie Materiału możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego przesłania materiału może być konieczne włączenie lub zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player.
 3. Uczestnik wysyłając Materiał oświadcza i zapewnia, że:
  • 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść,
  • 2. posiada wyłączne prawa autorskie do zgłoszonego Materiału oraz oświadcza, że nie ciążą na tym Materiale prawa osób trzecich,
  • 3. wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku w sposób określony w Regulaminie,
  • 4. Materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
  • 5. Materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,
  • 6. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynikające z faktu wystąpienia w Materiale nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
  • 7. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną albo telefoniczną ze strony Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Uczestnika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przesyłania Materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem.
 6. Uczestnik ponosi standardowe koszty związane z przesłaniem Materiałów do Organizatora, tj. koszty naliczane przez operatorów internetowych albo nadawców przesyłek listownych.
 7. Zwykłe koszty związane z przesłaniem Materiałów ponosi Uczestnik.
 8. Organizator zobowiązuje się zniszczyć/usunąć w sposób trwały Materiały nie wykorzystane w Audycji w terminie 2 lat od daty ich otrzymania.Par. 6

Korzystanie z Materiałów przez Organizatora

 1. Uczestnik przesyłając Materiał Organizatorowi, wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z tego Materiału w ramach Audycji, w całości i we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. (a) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie; c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
 • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
 • wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie. d) w zakresie praw zależnych zezwolenie dotyczy prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań Materiałów oraz Programu z fragmentami Materiałów – prawa do dokonania zmian (w tym zamazywania albo zniekształcania tzw. blurowanie), przeróbek, skrótów, stopklatek, kontynuacji, adaptacji, ponownej ekranizacji oraz opracowania innej ich wersji oraz korzystania z nich w zakresie audiowizualnej eksploatacji na polach wymienionych w pkt. a) – c) oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań; e) w ramach dowolnej promocji i reklamy Programu i poszczególnych jego odcinków, Producenta oraz osób trzecich korzystających z Programu – w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym w filmach, trailerach, fotosach, recenzjach, opisach, komentarzach, teledyskach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, konkursach, programach, reklamie telewizyjnej, radiowej, ulicznej, drukowanej i internetowej, oraz w każdym innym zakresie, w którym prowadzi się informowanie o produkcji lub korzystaniu z utworów audiowizualnych lub promocję i reklamę takich utworów;

– w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

 1. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zostaje udzielona na okres 15 lat od dnia otrzymania Materiałów przez Organizatora.
 2. Powyższa zgoda ma charakter niewyłączny i upoważnia Organizatora do przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania.
 3. W przypadku gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatorów wynikające z tytułu naruszeń praw w związku z korzystaniem z Materiałów w sposób określony w Regulaminie, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności i zaspokojenia roszczeń na swój rachunek.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Materiałów przez Organizatora w sposób określony w Regulaminie, w zamian za możliwość zaprezentowania swojej osoby i Materiałów w Audycji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich w stosunku do Materiałów oraz nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego nad korzystaniem przez Organizatora z Materiałów.

Par. 7

Przebieg naboru Materiałów

 1. Nad prawidłowym przebiegiem naboru Materiałów czuwa Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Nabór Materiałów będzie prowadzony według następujących etapów: a) wstępna selekcja Materiałów, b) selekcja merytoryczna Materiałów obejmująca ocenę ich przydatności w zakresie wykorzystania w ramach Audycji, zarówno pod kątem technicznym (jakość nagrania), jak i tematycznym.
 3. Uczestnicy, których Materiały zostały zakwalifikowane do użycia w ramach Audycji, zostaną o tym poinformowani przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adresy elektroniczne, za pośrednictwem których zostały przesłane Materiały albo za pośrednictwem poczty w formie listownej na adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące naboru Materiałów, z zastrzeżeniem dotyczącym rozpatrywania reklamacji, o których mowa w § 8.
 • Par.9

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi na adresy wskazane w § 5 ust. 4 nie później niż w terminie do dnia 02.2016 roku (decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi). W reklamacji należy podać dane zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz określić powód reklamacji. Reklamacje niezawierające tych danych nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, wysłanego w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Par. 9

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników i osób, o których mowa w § 4 ust. 2, będą przetwarzane w celach określonych w Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie naboru Materiałów do Audycji.
 2. Uczestnicy mają prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie do celów realizacji naboru Materiałów, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, poza zakres wynikający z konieczności zapewnienia prawidłowej eksploatacji Audycji.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas niezbędny do celów związanych z przeprowadzeniem naboru Materiałów.
 6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w naborze Materiałów.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób trzecich, o których mowa w § 4 ust. 2, Organizator poinformuje te osoby o wykorzystaniu ich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adresy elektroniczne, za pośrednictwem których zostały przesłane oświadczenia zawierające zgodę na wykorzystanie wizerunku albo za pośrednictwem poczty w formie listownej na adres zamieszkania wskazany przez tę osobę trzecią.
 2. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: lata90@atmgrupa.pl

 Par. 10

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika Materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przesyłaniu Materiałów. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu winna być ogłoszona w sposób analogiczny do ogłoszenia Regulaminu i wchodzi w życie po upływie 5 (pięciu) dni licząc od dnia ogłoszenia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, o ile zmiany te nie pogarszają warunków uczestnictwa w naborze Materiałów.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć go na każdym etapie naboru Materiałów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA MATERIAŁÓW W CELU WYKORZYSTANIA W RAMACH AUDYCJI TELEWIZYJNEJ

(prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

…………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

DANE UCZESTNIKA

 1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. .

 

 1. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….. .

 

 1. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………… .

 

 1. Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………. .

 

 1. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………. .

 

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI KAŻDEGO MATERIAŁU

 1. Rodzaj materiału (np. nagranie video, fotografia) …………………………………………………….

 

 1. Opis zawartości materiału (przybliżony czas zdarzenia, miejsca zdarzenia, opis zdarzenia)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Informacja o osobach, których wizerunki zostały przedstawione w Materiałach (do uzupełnienia w miarę możliwości i wiedzy posiadanej przez Uczestnika):
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………

 

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………

 

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany Uczestnik naboru Materiałów organizowanego przez ATM Grupa S.A. oświadczam co następuje:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru Materiałów w zakresie określonym Regulaminem (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
 2. Od daty przesłania do Organizatora Materiałów, udzielam Organizatorowi zgody na korzystanie z Materiałów i mojego wizerunku w zakresie określonym Regulaminem.

 

PODPIS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 (DO POBRANIA)

 

 

………………………………………………….

(miejscowość, data)

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, PESEL)

 

 

wrażam zgodę ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (zgodnie z przepisem art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.) na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w nagraniach video/fotografiach, przekazanych przez …………………………………………………….……………….. ( imię , nazwisko ) na rzecz ATM Grupa S.A. na włączenie go do utworu audiowizualnego pod roboczym tytułem „„Niezapomniane lata 90”.

 

Moja zgoda dotyczy także takiego włączenia nagrań video/fotografii, które to włączenie ujawni, pośrednio lub bezpośrednio, moją tożsamość.

 

Niniejsza zgoda udzielona jest bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych.

 

Zgoda dotyczy także wykorzystania wyżej wskazanych materiałów i wizerunku we fragmentach utworu audiowizualnego, w tym wykorzystywanych dla celów promocji i reklamy tego utworu, ATM Grupa S.A. albo osób trzecich korzystających z utworu audiowizualnego.

 

 

PODPIS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………